ECPAT Foundation Thailand

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก(Sexual exploitation of children - SEC)

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กคืออะไร

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก (SEXUAL EXPLOITATION OF CHILDREN - SEC) "เป็นการกระทำที่ล่วงละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำทารุณกรรมทางเพศต่อเด็ก เด็กถูกปฏิบัติเยี่ยงสินค้า และวัตถุทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด หรือรางวัลอย่างอื่นให้กับเด็ก หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่น ๆ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก เป็นรูปแบบหนึ่งของการบังคับขู่เข็ญ การใช้ความรุนแรง การบังคับใช้แรงงาน และการปฏิบัติต่อเด็กในรูปแบบการเป็นทาสที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน"

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กเกิดขึ้นได้อย่างไร?

 • มีคนจ่ายค่าตอบแทนเพื่อการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กในซ่อง (สถานค้าประเวณี) สถานบันเทิง (ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหาร บาร์) ในบ้าน หอพัก หรือบนท้องถนน
 • มีคนถ่ายรูปภาพ หรือบันทึกวีดีโอ การมีกิจกรรมทางเพศกับเด็ก และ/หรือนำ ไปแสวงหาประโยชน์
 • เด็กถูกซื้อและถูกนำ ไปขายเพื่อกิจกรรมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก
 • เมื่อมีบุคคล เดินทางไปยังที่ต่าง ๆ และมีเพศสัมพันธ์กับเด็กโดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งของให้กับเด็กหรือนายหน้า

เด็ก ๆ...มีความเสี่ยงต่อการถูกกระทำรุนแรงและแสวงหาประโยชน์มากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจาก

 1. สถานะทางร่างกาย พวกเขาตัวเล็กกว่า มีพลังและความแข็งแรงน้อยกว่า มีความต้านทานต่อการถูกกระทำทารุณกรรมและเจ็บปวดทางร่างกายน้อยกว่า
 2. สถานะทางสังคม พวกเขายังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชน/ความต้องการพื้นฐานด้วยตัวเองได้ อย่างเช่น ที่อยู่ อาหาร เสื้อผ้า ฯลฯ
 3. สถานะทางการพัฒนา เด็ก ๆ มีความเข้าใจโดยทั่วไป และในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีน้อยกว่าผู้ใหญ่

ปัจจัยที่ทำให้เด็กตกอยู่ในภาวะเสี่ยง/หรือถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ

 1. ความยากจน รายได้ของประชากรที่ไม่ทัดเทียมกัน เป็นความเหลื่อมล้ำทางสังคม จำกัดโอกาสที่ครอบครัวจะสามารถจัดหาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก
 2. ความรุนแรงในครอบครัวและการละเลย เด็กที่ถูกผู้ปกครอง หรือผู้ใหญ่ในสังคมล่วงละเมิดทางเพศ ถูกใช้ความรุนแรง ทอดทิ้ง ทำให้เด็กอยู่ในสถานะเปราะบางต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศโดยไม่ได้รับความคุ้มครองจากผู้ใหญ่ หากเด็กถูกบังคับให้ต้องออกจากบ้าน สถานการณ์ของเด็กจะยิ่งทวีความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศอันเนื่องมากจากแรงกดดันจากเด็กวัยเดียวกัน ความสิ้นหวัง หรือความกลัว
 3. การเลือกปฏิบัติ/ชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มน้อยมักอยู่ในสถานะเปราะบางต่อการถูกแสวงหาประโยชน์และการถูกฉวยโอกาส เนื่องจากสถานภาพของพวกเขาไม่ได้รับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการที่พวกเขาไม่ได้รับสิทธิเท่ากับเด็กคนอื่น เช่น เด็กถูกปฏิเสธสัญชาติไทย ส่งผลให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาอย่างเต็มที่ จำกัดโอกาสในการมีงานทำที่ดี ค่าตอบแทนตามมาตรฐาน
 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มมิจฉาชีพใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กด้วยการล่อลวง ปลอมแปลงตัวตน และการไม่รู้เท่าทันของเด็ก รวมถึงหล่อหลอมและปลูกฝังค่านิยมให้เด็กมีพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยม ฟุ้งเฟ้อ การลอกเลียนแบบ
 5. บริโภคนิยม/วัตถุนิยม แรงกดดันจากเพื่อนร่วมสังคมหรือโฆษณาโน้มน้าวใจ และคุณค่าที่สังคมตั้งไว้ ต่อสินค้ายี่ห้อราคาแพง หรือสินค้าและบริการที่หรูหรา ชักนำให้เกิดการแลกเปลี่ยนบริการทางเพศกับเงิน หรือสินค้าที่แสดงถึงสถานะทางสังคมเด็ก
 6. พฤติกรรมทางเพศที่ไร้ความรับผิดชอบและความเชื่อปรัมปรา ผู้ชายหลายคนนิยมเปิดบริสุทธิ์เด็กหญิงว่าเป็นความเชื่อที่แสดงถึงเป็นบุรุษเพศ เป็นการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ทำให้มีสุขภาพดี อายุยืน โชคดี และประสบความสำเร็จทางธุรกิจ ผู้ชายส่วนหนึ่งแถบทวีปเอเชียและแอฟริกาเชื่อว่าการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหญิง (หญิงพรหมจรรย์) จะช่วยปกป้องพวกเขาจากการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ หรือช่วยให้พวกเขาหายจากโรคเหล่านั้น
 7. กฎหมายที่ไม่เข้มงวดและการฉ้อโกง หลายประเทศขาดโครงสร้างทางกฎหมายที่มีรายละเอียดครอบคลุมการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด และให้ความช่วยเหลือปกป้องเด็ก นอกจากนี้การฉ้อโกงของเจ้าหน้าที่ก็อาจเป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินงานเพื่อต่อสู้กับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก
 8. บรรทัดฐานและปฏิบัติการทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถี บางวัฒนธรรมปฏิบัติต่อเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายต่างกัน เช่น เด็กผู้หญิงอ่อนแอและเฉื่อยชา จึงควรที่จะให้อยู่บ้าน ในขณะที่เด็กผู้ชายถูกมองว่าแข็งแกร่ง จึงได้รับอิสระที่จะเดินทางไปไกลบ้าน ฉะนั้นเด็กผู้ชายจึงอาจตกอยู่ในภาวะเปราะบางและเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ได้
 9. เด็กที่มีความเปราะบาง อาจมีความเสี่ยงมากกว่าเด็กทั่วไปในการถูกแสวงหาประโยชน์ อาทิ เช่น
  • เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี เอดส์
  • เด็กเร่ร่อน/ เด็กที่ใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนน เพราะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ต้องหาหนทางเพื่อให้อยู่รอด
  • แรงงานข้ามชาติ เด็กที่ย้ายถิ่นตามพ่อแม่ การเดินทางของผู้คนเพื่อหางานทำเพื่อแสวงโอกาสให้กับชีวิตที่ดีกว่าที่พวกเขาและเธออยู่ในบ้านเกิด หรือการย้ายถิ่นด้วยสงคราม ซึ่งมีทั้งแรงงานที่เข้ามาแบบถูกกฎหมาย และลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
  • กลุ่มบุคคลที่ไร้สัญชาติ ไม่มีประเทศรองรับ และไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศใด ถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงบริการต่างๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ การรักษาพยาบาล การเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ
  • เด็กกำพร้า ขาดผู้ปกครองในการดูแลเลี้ยงดู อาจเข้าไม่ถึงปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต

ผลกระทบ

 • ผลกระทบทางด้านร่างกาย เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการติดเชื้อเอชไอวี หรือ เอดส์ การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ การพึ่งพายาเสพติด และยังเสี่ยงต่อการถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรมทางเพศ ผู้ที่พยายามจะหลบหนีหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับผู้ล่วงละเมิดก็อาจได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถูกฆ่า
 • ผลกระทบต่อสภาพจิตใจ การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการข่มขู่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของเด็กโดยมักทำให้เด็กต้องปวดร้าวไปชั่วชีวิต ไม่ค่อยเห็นคุณค่าในตนเอง ไม่สามารถที่จะพึ่งตนเอง หรือ ดำเนินชีวิตที่ทำประโยชน์ได้ มีความหวาดกลัว กลายเป็นโรคซึมเศร้า นอกจากนี้ในกรณีที่มีการบันทึกภาพที่ตนถูกล่วงละเมิดทางเพศ เช่น ภาพถ่าย วีดีโอ ความรับรู้ถึงความคงอยู่ของภาพเหล่านั้น คือเครื่องย้ำเตือนอันแสนเจ็บปวดที่ทำให้เด็กนึกถึงการล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นต่อพวกเขา
 • ผลกระทบต่อสังคม และการท่องเที่ยว หากในประเทศมีการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางวัฒนธรรมและสังคมที่ดี เกิดความแตกแยกทางสังคม ครอบครัว ชุมชน ความสูญเสียชื่อเสียงของประเทศในฐานะแหล่งท่องเที่ยว ขัดขวางการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

รูปแบบของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก มี 5 รูปแบบ ได้แก่

การค้าประเวณีเด็ก(Prostitution of Children)

คือ การใช้เด็กเพื่อกิจกรรมทางเพศ โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินสด ให้กับเด็ก หรือบุคคลที่สาม รวมทั้งความต้องการขั้นพื้นฐานเช่น อาหาร ที่พักอาศัย ความปลอดภัย หรือ ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เช่น ผลการเรียนที่สูงขึ้น หรือเงินพิเศษสำหรับซื้อของใช้ การค้าประเวณีเด็กเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากการเจรจาตกลงทางธุรกิจซึ่งเด็กถูกนำไปใช้ตอบสนองวัตถุประสงค์ทางเพศ การค้าประเวณีเด็กสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานที่หลายแห่ง เช่น บนท้องถนน ในสถานบริการทางเพศ ร้านอาหาร บาร์ และไนต์คลับ ในโรงแรม และที่บ้าน รวมไปถึงในโรงเรียน และสถาบันอื่น ๆ

วัตถุหรือสิ่งแสดงการล่วงละเมิดทางเพศเด็ก(Child Sexual Abuse Material)

หมายถึง การนำเสนอรูปภาพ สื่อวีดีโอ ที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศจริง ๆ หรือ กิจกรรมใด ๆ ก็ตาม ที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศจริง ๆ หรือการเลียนแบบกิจกรรมทางเพศ หรือส่อไปในทางเพศ หรือภาพโป๊เปลือยของเด็ก สื่อลามกอนาจารเด็กจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 • การนำเสนอภาพโป๊เปลือยของเด็ก และภาพยั่วยวนทางเพศของเด็กโดยไม่มีกิจกรรมทางเพศ
 • การนำเสนอกิจกรรมทางเพศที่เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

บางครั้งเด็กก็ไม่รู้ว่าได้มีการผลิตรูปภาพ และเขาหรือเธอ มักไม่รู้ว่าภาพดังกล่าวจะถูกนำ ไปใช้อย่างไร ภาพของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสามารถส่งต่อไปได้ทั่วโลกทางอินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ สื่อลามกอนาจารเด็กสามารถพบได้ในที่ต่าง ๆ หลายแห่ง รวมทั้ง:

 • บนอินเตอร์เน็ต บนเว็บไซต์ ในห้องสนทนา (chat room) กลุ่มข่าว หรืออีเมล์
 • บนโทรศัพท์มือถือ ด้วยข้อความที่เป็นอักษรและรูปภาพ
 • ในภาพยนตร์ ดีวีดี วีดีโอ และคลิปวีดีโอ
 • ในสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ การ์ตูน และโปสเตอร์

บางครั้ง รูปภาพของเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอาจถูกนำไปตัดต่อโดยใช้คอมพิวเตอร์ "ดัดแปลงภาพ" (morph) หลาย ๆ ใบให้เกิดภาพใหม่ ซึ่งภาพเหล่านี้ ทำร้ายเด็กในชีวิตจริงได้ด้วย เนื่องจากผู้ใหญ่ซึ่งดูรูปภาพดังกล่าวอาจต้องการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กจริง ๆ หากมีการผลิตภาพดังกล่าวออกมาเป็นจำนวนมาก ผู้คนอาจจะเริ่มคิดว่าสื่อและภาพลามกอนาจารเด็กไม่ใช่อาชญากรรมที่ร้ายแรง แต่ที่จริงแล้วควรประกาศให้ดังและชัดเจนว่า การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการทำร้ายเด็ก และผิดกฎหมาย

การค้าเด็กเพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศ(Trafficking Of Children for Sexual Purpose)

คือ การที่เด็กถูกส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง (ทั้งในระยะทางใกล้หรือไกล) เพื่อผู้ใหญ่สามารถกระทำการล่วงละเมิดทางเพศและแสวงหาประโยชน์จากพวกเขาได้ ตัวเด็กหรือคนในครอบครัวของเด็กอาจถูกล่อลวง กดดัน หรือถูกบังคับให้เคลื่อนย้าย การแสวงหาประโยชน์จากเด็กและผู้ใหญ่ในลักษณะนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เด็กที่ตกเป็นเหยื่อของการค้า โดยเด็กอาจจะ:

 • ถูกล่อลวงหรือหลอกลวงโดยผู้ใหญ่
 • ถูกบังคับ ขู่เข็ญด้วยความรุนแรงหรือใช้กำลัง
 • ถูกลักพาตัว
 • ติดยาเสพติด
 • ถูกติดสินบนด้วยเงินหรือของกำนัล
 • เคลื่อนย้ายด้วยความสมัครใจเพราะเด็กไม่เข้าใจ หรือไม่รู้ว่าพวกเขากำลังจะถูกแสวงหาประโยชน์
 • เด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (เด็กที่ถูกค้า) อาจถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ทั้งภายในประเทศหรือต่างประเทศ ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้าเด็ก คือผู้ที่มีรายได้หรือได้รับประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งจากการค้าเด็กหรือเป็นผู้แสวงหาประโยชน์จากเด็ก

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในการเดินทางและการท่องเที่ยว(Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism)

ประกอบด้วยบุคคลที่เดินทางภายในประเทศของตนเอง หรือเดินทางไปยังต่างประเทศและล่วงละเมิดและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในสถานที่นั้น ๆ โดยนักท่องเที่ยวอาจมีเจตนาในการเดินทางไปยังที่ใดที่หนึ่ง เพื่อซื้อบริการทางเพศจากเด็ก หรือพวกเขาอาจไม่ได้คิดถึงเรื่องดังกล่าว จนกระทั่ง มีการเสนอเด็กเพื่อให้บริการทางเพศกับพวกเขา นักท่องเที่ยวที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก อาจอยู่ในช่วงของการหยุดพักผ่อนหรือเดินทางไปสถานที่ดังกล่าวเพื่อทำงานก็ได้ นักท่องเที่ยวมักใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัททัวร์ โรงแรม รีสอร์ท ภัตตาคาร สายการบินและบริษัทขนส่งอื่น ๆ ในการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก

บางครั้งเมื่อผู้คนไปที่ใหม่ อยู่ในสถานที่ใหม่ ๆ พวกเขาอาจคิดว่าการที่เขาจะทำสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาปกติจะไม่ทำ ที่บ้านของตนเอง ซึ่งรวมถึงการล่วงละเมิดและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กและคิดด้วยว่า "ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร" ในเมื่อสถานที่เหล่านั้นมีกฎหมายที่ไม่เข้มงวด หรือเป็นสถานที่ซึ่งไม่มีใครรู้จักพวกเขา บ่อยครั้งที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้จะเดินทางกลับเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาคิดว่าตนสามารถมีเพศสัมพันธ์กับเด็กได้โดยไม่ถูกลงโทษเพราะไม่มีใครรู้จักพวกเขาและกฎหมายก็ไม่เข้มงวด

นักท่องเที่ยวที่มุ่งจะมีเพศสัมพันธ์กับเด็กมีวิธีการอย่างไรบ้าง

 • ใช้วิธีการหลายอย่างเพื่อให้เข้าถึงตัวเด็ก เช่น
 • จัดเตรียมการไว้ล่วงหน้า
 • ฉวยโอกาสของบรรยากาศวันหยุด
 • เดินทางไปในสถานที่ซึ่งมีรายงานว่าสามารถทำทารุณกรรมทางเพศเด็กได้
 • ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตทำทารุณกรรมเด็กในต่างประเทศ
 • การเข้ามาทำงานในฐานะอาสาสมัครหรือเป็นเจ้าหน้าที่ โดยทำทารุณกรรมเด็กที่ตนพบและเกี่ยวข้องในการทำงาน
 • ใช้ผู้จัดซื้อจัดหาและเครือข่ายในท้องถิ่นเพื่อหาเด็กมาให้ทำทารุณกรรม

ใครแสวงหาประโยชน์จากเด็ก ?

ผู้จัดหา (ครอบครัว/พ่อแม่/ญาติ) นักค้ามนุษย์ พ่อเล้า / มามาซัง

กระทำการในลักษณะของการหลอกลวง กลโกง ใช้อุบายต่อเด็กในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เพื่อต้องการผลตอบแทนในรูปของ กำไร ใช้ความรุนแรง ข่มขู่ว่าจะเปิดเผยความลับ และใช้ยาเสพติดในการควบคุมเด็ก สตรี

นักท่องเที่ยว นักเดินทางที่มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก Child Sex Tourist

สถานการณ์– ขาดการพิจารณาถึงอายุของบุคคลที่ตนมีเพศสัมพันธ์ด้วย

ผู้ฝักใฝ่การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก Paedophile

คนที่มีอารมณ์ทางเพศ เฉพาะกับเด็กอายุน้อยๆ ที่ยังไม่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ถือว่าเป็นผู้ป่วยทางจิต

ผู้กระทำผิดทางเพศที่เดินทางในฐานะนักท่องเที่ยวTravelling Child Sex Offender

มีประวัติเป็นอาชญากรที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศหรือแสวงหาประโยชน์จากเด็กในประเทศของตน แต่หลบหนีโดยเดินทางไปยังต่างประเทศ

การบังคับให้เด็กแต่งงาน(Child Marriage)

การแต่งงานของเด็ก หรือการแต่งงานก่อนวัยอันควร คือ การแต่งงานของเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์จากเด็ก เมื่อเด็กถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเพศแลกเปลี่ยนกับการได้รับเงิน หรือสิ่งของเป็นการตอบแทน กรณีดังกล่าวพ่อแม่หรือครอบครัวมักจัดการให้เด็กแต่งงานเพื่อที่ตนจะได้รับผลประโยชน์ หรือเพื่อเป็นการช่วยเหลือครอบครัว

แชร์บทความนี้