ECPAT Foundation Thailand

โครงการ Together for the Protection of Children in Tourism in Phuket

มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ปี (2560 - 2562) ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนงบประมาณโดย: TUI Project

เป้าหมายของโครงการ: การเสริมสร้างความมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วนที่สำคัญและเกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กในการมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัย ปราศจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศในธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว

กิจกรรมหลัก:

1. การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนในชุมชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เพิ่มพูนศักยภาพให้กล้าแสดงความคิดเห็นในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กในธุรกิจการเดินทางและการท่องเที่ยว
2. เพิ่มความตระหนักและทำงานรณรงค์กับเด็กและเยาวชนรวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์
3. สนับสนุนการสร้างกลไกในการแจ้งเหตุและการให้บริการแก่เด็กที่ตกเป็นผู้เสียหาย
แชร์โครงการของเรา