ECPAT Foundation Thailand

โครงการส่งเสริมการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของเด็กและเยาวชนแรงงานข้ามชาติSafe Migration: Rights for People on the Move Project

ระยะเวลา 2561-2563 สนับสนุนโดย ไดอาโกเนีย (Diakonia)

เป้าหมายของโครงการ

 • มุ่งส่งเสริมพัฒนาการป้องกันและคุ้มครองการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
 • สร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่ายภาครัฐ เอกชน นายจ้าง สถานประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมให้เด็กกลุ่มเปราะบางและครอบครัวได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกแสวงหาประโยชน์

พื้นที่เป้าหมาย:

ได้แก่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย:

แรงงานข้ามชาติและครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กผู้ติดตาม

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

นายจ้างและสถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติ

กิจกรรมหลัก:

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชนแรงงานข้ามชาติให้มีความรู้ความเข้าใจและมีการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็ก อันตรายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การค้ามนุษย์ วิธีในการป้องกันตนเอง วิธีการย้ายถิ่นอย่างปลอดภัย แก่ชุมชนของตนเองได้

สิ่งที่ทำ

 1. พัฒนาและจัดทำหลักสูตรการอบรมที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชน
 2. อบรมให้ความรู้ สร้างความตระหนักแก่เด็กและเยาวชนประเด็นอันตรายของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก การค้ามนุษย์ การย้ายถิ่นที่ปลอดภัย วิธีในการป้องกันตนเอง
 3. สนันสนุนกิจกรรมโครงการของแกนนำเด็กและเยาวชนในการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลให้กับชุมชนและสังคม
 4. ผลิตสื่อรณรงค์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ สื่อหนังสือทำมือ หนังสั้นแอนนิเมชั่น คลิปวิดีโอ เสื้อ เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการย้ายถิ่นที่ปลอดภัย จนก่อให้เกิดเป็นภาคีเครือข่ายในการเผยแพร่ความรู้ ให้คำแนะนำและพัฒนากลไกที่ตอบสนองในประเด็นการย้ายถิ่นที่ปลอดภัยแก่แรงงานข้ามชาติและครอบครัว

สิ่งที่ทำ

 1. ประชุม หารือ กับองค์กรภาครัฐ เอกชนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาภาคีเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน
 2. สนับสนุนเครื่องมือ หรือทรัพยากรแก่ภาคีเครือข่าย
 3. ประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
 4. สนับสนุนให้เกิดกลไกการปกป้องคุ้มครองแรงงานและครอบครัว

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานข้ามชาติมีความเข้าใจกฎหมาย นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว เช่น หลักการของสิทธิเด็ก และหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children's Rights and Business Principles: CRBP) รวมถึงนโยบายการคุ้มครองเด็กในสถานประกอบการ

สิ่งที่ทำ

 1. ประชุม หารือ กับนายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกัน
 2. สนับสนุนเครื่องมือ หรือทรัพยากรที่จำเป็นแก่นายจ้าง สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 3. ส่งเสริมศักยภาพผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 4. ประสานความร่วมมือและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แชร์โครงการของเรา