ECPAT Foundation Thailand

โครงการเสริมสร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและการพัฒนาให้เด็กชาติพันธุ์ในท้องถิ่นชนบทPromoting Rural Opportunities for Children's Empowerment Education and Development (PROCEED)

สนับสนุนโดย องค์การช่วยเหลือเด็ก Save the Children

วัตถุประสงค์โครงการ:

เพื่อสนับสนุน และเสริมสร้างพลังให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพในการปกป้องตนเองและเพื่อนจากความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ รวมทั้งโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการส่งเสริมป้องกันและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเด็กที่เป็นผู้เสียหายจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบหรือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ให้เข้าถึงและรับบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ

กิจกรรมหลัก:

การพัฒนาศักยภาพแกนนำ และสนับสนุนกิจกรรมของเด็กเยาวชน และครูในโรงเรียน และส่งเสริมศูนย์บริการที่เป็นมิตรกับเด็ก โดยการเสริมพลังให้เด็กเยาวชนมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพเพียงพอในการปกป้องตนเอง และเพื่อนจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ และการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สนับสนุนให้เด็กเกิดทักษะการให้คำปรึกษาแก่เพื่อน การเห็นคุณค่าในตนเอง ทักษะความเป็นผู้นำ รวมถึงรู้ช่องทาง และแหล่งให้บริการ สามารถเข้าถึง และได้รับบริการที่เหมาะสม ครู หรือบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมการสอนเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนจนเกิดวิธีการคุยเรื่องเพศกับวัยรุ่นเพื่อลดความรุนแรงด้านพฤติกรรมทางเพศ และลดจำนวนแม่วัยรุ่น รวมถึงมีแนวทาง กลไกให้ความช่วยเหลือหากมีเด็กที่ตั้งครรภ์ในระหว่างเรียนให้สามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ

แชร์โครงการของเรา